Všeobecné obchodní podmínky

Pro nejdůležitější informace ohledně Dopravy a platby navštivte sekci Doprava a platba

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost SENS Foods CZ s.r.o.
IČ: 059 28 991
DIČ: CZ05928991
e-mail: hello@sensfoods.com,
se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 Česká republika
(dále jen „SENS“) pro nákup zboží na stránkách www.damesens.cz (dále jen „obchodní podmínky“)

 

I. Úvodem

 

1. Tyto obchodní podmínky společnosti SENS upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nákupem zboží přes internetový obchodě www.damesens.cz (dále jen „internetový obchod“).

2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která si objednala zboží, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále jen „zákazník“) a výslovně se tedy neužijí v situaci, kdy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat zboží přes internetový obchod, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatel“).

3. Pro případ uzavření kupní smlouvy mezi společností SENS a podnikatelem se nad rámec sjednané kupní smlouvy užijí obdobně pouze čl. III., V., XI., XII., XVII. XVIII.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat se zákazníkem individuálně, a to výhradně formou písemné smlouvy. Odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5. Znění obchodních podmínek může společnost SENS měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Předmět koupě

 

1. Předmětem koupě je zboží, které si zákazník objednal prostřednictvím internetového obchodu. Bližší specifikace prodávaného zboží je uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím objednávku zákazníka.

 

III. Uzavření smlouvy

 

1. K uzavření kupní smlouvy mezi společností SENS a zákazníkem dochází prostřednictvím internetového obchodu, tedy distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. občanského zákoníku.

2. K objednávce dochází v okamžiku, kdy si zákazník pomocí rozhraní internetového obchodu zvolí požadované zboží, jeho množství a způsob dopravy, případně uplatní další mimořádné akce či slevy, zadá kontaktní údaje a doručovací adresu a tuto objednávku odešle společnosti SENS.

3. K uzavření kupní smlouvy pak dochází v okamžiku, kdy bude objednávka zákazníka společností SENS potvrzena, a to e-mailem zaslaným na adresu, kterou zákazník v objednávce uvedl, a to do 24 hodin po přijetí objednávky.

4. Společnost SENS je v případě nejasností vždy oprávněna požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. telefonicky nebo e-mailem). V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena až potvrzením objednávky ze strany zákazníka.

 

IV. Kupní cena

 

1. Kupní cena vč. DPH odpovídá ceně uvedené na internetovém obchodě v okamžiku objednávky a je dále specifikována v potvrzujícím e-mailu, zaslaném zákazníkovi po provedení objednávky.

2. Kupní cenu se zákazník zavazuje uhradit podle vybraného způsobu platby při objednávce. Způsob úhrady spolu s platebními údaji je specifikován v objednávce a v potvrzujícím e-mailu. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet společnosti SENS, nebo kdy je částka uhrazena v hotovosti přímo společnosti SENS, nebo osobě jí pověřené.

3. Akční ceny uvedené na adrese www.sensbar.com jsou platné pouze pro tento internetový obchod.

4. Společnost SENS zašle zákazníkovi sumář objednávky obsahující objednané zboží a jeho cenu na jeho e-mail ihned po objednání. Po zpracování objednávky bude zákazníkovi vystaven daňový doklad, který mu bude doručen na e-mail, případně mu bude zpřístupněn v uživatelském rozhraní v internetovém obchodě.

 

V. Chybně uvedená cena

 

1. Společnost SENS si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud zákazník nebude s novou cenou souhlasit, jsou společnost SENS i zákazník oprávněni od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží objednáno.

 

VI. Způsoby platby

 

1. Uhradit kupní cenu zboží společnosti SENS je možné:

- platební bránou Stripe (pro platební karty),

- platební bránou PayPal (online platba),

- platbou na účet na základě objednávky, popřípadě jiným alternativním způsobem sjednaným individuálně prostřednictvím emailové korespondence. Společnost SENS přitom využívá bankovní účty č. 2001216400/0100 pro platby v CZK a 2501216407/2010 (CZ5820100000002501216407) pro platební styk v EUR.

2. Úhrada prostřednictvím platební brány, jakož i uchovávání platebních údajů jsou zprostředkovávány obvyklým způsobem prostřednictvím výše uvedených poskytovatelů platebního styku.

 

 

VII. Dodání zboží

 

1. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku zákazníka.

2. Náklady na dopravu uvede společnost SENS při výběru způsobu dodání v internetovém obchodě a budou hrazeny spolu s cenou zboží.

3. V případě opakovaného doručování, které způsobí společnosti SENS zvýšení nákladů na dopravu, je povinen zákazník uhradit v plné výši i tyto zvýšené náklady, neurčí-li SENS, že zvýšené náklady nepožaduje.

4. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce zákazníkem.

5. Společnost SENS předá zákazníkovi zboží spolu s doklady nezbytnými pro uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na e-mail, který zákazník uvedl.

7. Zákazník se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází na zákazníka převzetím zboží.

 

VIII. Způsoby dodání

 

1. Při nákupu zboží v internetovém obchodě může být zboží dodáno:

- poskytovatelem poštovních služeb,

- kurýrní službou,

- přepravní společností se sítí výdejen.

 

IX. Dostupnost a termín dodání

 

1. Veškeré zboží, které je v internetovém obchodě označeno jako „skladem“, je obvykle připraveno k odeslání ihned, nejpozději pak do pěti pracovních dnů. Dodací lhůta pak závisí na způsobu dopravy, který zvolil zákazník při objednávce a bude mu z pravidla sdělena v potvrzovacím e-mailu.

2. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, bude zákazník informován individuálně, nebo bude na tuto skutečnost upozorněno přímo u zboží. Společnost SENS si vyhrazuje právo prodloužit termín dodání, pokud objednané zboží bylo vyprodáno, i když v době objednávky v internetovém obchodě bylo zboží označeno jako „skladem“.

3. Společnost SENS je vázána na skladové zásoby a výrobní kapacitu a z tohoto důvodu tedy dostupnost zboží negarantuje.

 

X. Změny a zrušení objednávky

 

1. Objednávka je pro zákazníka závazná od chvíle jejího odeslání přes internetový obchod. Její změnu či zrušení je ze strany zákazníka možné provést do:

a) středy 18:00 hod. - v případě, že objednávku provedl v nedelěi po 18:00 hod., v pondělí, úterý nebo středu do 18:00 hod.,

b) nedelě 18:00 hod. - v případě, že objednávku provedl ve středu po 18:00 hod., ve čtrvrek, v pátek, v sobotu nebo v neděli do 18:00 hod.

vždy ve středu, resp. v neděli v 18:00 hod. dochází ke zpracování objednávek a jejich následné expedici, tedy poté již není možné s objednávkou disponovat, ani ji rušit.

2. Ze strany společnosti SENS je možné objednávku zákazníka odmítnout, případně již uzavřenou kupní smlouvu zrušit v případě, že objednané zboží není dostupné, nebo že existují jiné překážky, které dodání zboží brání. V takovém případě kontaktuje společnost SENS zákazníka telefonicky, příp. e-mailem a informaci o nedostupnosti zboží mu sdělí.

3. Případná již zaplacená cena zboží bude v případě oprávněného zrušení objednávky či kupní smlouvy bez zbytečného odkladu vrácena zpět zákazníkovi. Toto ujednání nezbavuje společnost SENS práva na zaplacení případných nákladů na doručení zboží, pokud takové právo je v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

4. Ujednání tohoto článku nebrání odlišnému individuálnímu ujednání mezi zákazníkem a společností SENS.

 

 

 

 

XI. Mimořádné prodejní akce

1. V případě, že společnost SENS pořádá mimořádnou prodejní akci, vyhrazuje si pro tento případ právo na stanovení zvláštních podmínek, které mají před ustanovením obchodních podmínek přednost.

2. Taková akce může být omezena jak časově, tak počtem prodaných kusů či jiným způsobem, který společnost SENS pro každou jednotlivou mimořádnou akci předem stanoví.

3. Mimořádné prodejní akce mohou být též určeny pouze registrovaným uživatelům, v rámci věrnostního programu, nebo formou množstevní slevy.

 

XII. Nespolehliví zákazníci

1. Společnost SENS vede pro účely prodeje přes internetový obchod seznam nespolehlivých zákazníků.

2. Na seznam nespolehlivých zákazníků je zapsán takový zákazník, který hrubě poruší sjednané podmínky obchodování přes internetový obchod, případně zákazník, který opakovaně nepřebral objednané zboží a nenahradil společnosti SENS náklady s tím spojené, případně takový zákazník, u kterého lze takový postup důvodně očekávat.

3. Zákazník bere na vědomí, že společnost SENS není povinna uzavřít kupní smlouvu s osobami, které byly zapsány na seznam nespolehlivých zákazníků. O této skutečnosti bude případně zákazník bez zbytečného odkladu po objednání zboží informován.

4. Vedení seznamu nespolehlivých zákazníků podléhá ochraně osobních údajů podle čl. XVI. této smlouvy. V seznamu nespolehlivých zákazníků je vedeno jméno a příjmení zákazníka, uvedená poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a v případě pochybností o jejich pravosti též unikátní IP adresa.

 

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit.

2. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Zákazník nese pouze náklady spojené s doručením zboží na adresu: SENS FOODS, Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 Česká republika. V případě odstoupení od smlouvy zaviněným hrubým porušením povinností ze strany společnosti SENS nese veškeré náklady na vrácení zboží společnost SENS, a to až do výše v místě a čase obvyklých nákladů na přepravu příslušného zboží.

3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat společnost SENS formou jednoznačného prohlášení, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: SENS FOODS, Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 Česká republika nebo e-mailem na adresu hello@sensfoods.com. K odstoupení od smlouvy je možné též využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete níže.

4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím čtrnáctého dne lhůty.

5. Nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy je zákazník povinen odeslat vrácené zboží na adresu SENS FOODS, Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 Česká republika.

6. Zákazník zboží zašle bez známek užívání, nepoškozené a v původním obalu.

7. Pokud zákazník odstoupí od této smlouvy a zároveň vrátí přijaté zboží zpět na uvedenou adresu, vrátí mu společnost SENS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží vrácené zboží, všechny obdržené platby za kupní cenu zboží a jeho dodání, případně její poměrnou část po odečtení nákladů, které je i přes odstoupení od smlouvy povinen hradit zákazník.

8. Pro vrácení plateb bude příslušná částka zaslána zpět platební bránou, kterou zákazník zboží zaplatil jako částečné nebo úplné storno původní platby. Nebude-li toto zaslání možné, bude platba zaslána na účet, který zákazník sdělí společnosti SENS po odstoupení od smlouvy.

9. Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi a množstvím zboží.

10. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dále u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 

XIV. Stav a kvalita zboží

 

1. Společnost SENS je povinna dodat zboží v ujednaném množství, jakosti či provedení. Není-li ujednána jakost zboží, plní se v jakosti střední. Poškození balení estetického charakteru přitom není porušením tohoto článku.

 

XV. Uplatnění reklamace a záruka

 

1. Výskyt vady je zákazník povinen oznámit společnosti SENS neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží.

2. Pokud je na obalu zboží vyznačena doba použitelnosti, nebo trvanlivosti, platí tato doba jako doba záruční.

3. Reklamované zboží zasílají zákazníci výhradně na adresu: SENS FOODS, Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 Česká republika.

4. Společnost SENS nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušná částka bude zaslána zpět platební bránou, kterou zákazník zboží zaplatil jako částečné nebo úplné storno původní platby, popřípadně bude zaslána na účet, který zákazník sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána.

4. Při reklamaci společnost SENS vystaví reklamační protokol, kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení. Reklamace bude vyřízena neprodleně, nejdéle do 30 dnů.

5. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, s výjimkou případů, kdy případnou vadu zboží nebylo možné odhalit bez změny stavu zboží (zejm. pak bez porušení obalu).

6. Zkonzumoval či spotřeboval-li zákazník zboží, nebo jeho část, ještě před objevením vady, má společnost SENS nárok na náhradu ceny zboží do výše, ve které měl zákazník z použití věci prospěch.

7. Společnost SENS odpovídá za všechny vady zboží, které má při převzetí zákazníkem, nebo které se projeví v průběhu záruční doby. Tato odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením, mechanickým poškozením, nesprávným skladováním nebo použitím. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání či skladování, případně která vznikla konzumací osobou či zvířetem, pro kterou zboží nebylo určeno.

8. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku na adresu společnosti SENS hradí zákazník, zpět k zákazníkovi ji hradí společnost SENS.

 

XVI. Práva z vadného plnění

 

1. Při podstatném porušení kupní smlouvy má zákazník tato práva:

a) odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta),

b) odstranění vady opravou věci

c) přiměřená sleva z kupní ceny

d) odstoupení zákazníka od smlouvy

2. Volbu konkrétního řešení reklamace provede zákazník nejpozději současně s uplatněním reklamace. Pokud zákazník nesdělí společnosti SENS výběr svého práva z vady zboží současně s uplatněním reklamace, má zákazník práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy.

4. Provedenou volbu konkrétního práva není zákazník oprávněn měnit bez souhlasu společnosti SENS.

5. Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky

a) odstranění vady opravou

b) přiměřená sleva z kupní ceny

6. Neodstraní-li společnost SENS vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující od kupní smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy.

 

XVII. Zpracování osobních údajů

 

1. Zákazník dává odesláním objednávky společnosti SENS k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo a v případech předvídaných těmito obchodními podmínkami též unikátní IP adresa zákazníka. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a současně zákazník nese odpovědnost za případnou nepravdivost tohoto prohlášení.

2. Zákazník dává tímto společnosti SENS souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností souvisejících nákupem v internetovém obchodě společnosti SENS. Neprojeví-li zákazník jinou vůli, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností SENS také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

3. Společnost SENS je oprávněn ke zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy.

4. Společnost SENS se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 

 

XVIII. Ostatní ujednání

 

1. Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící internetový obchod (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněny autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon.

2. Zákazník bere na vědomí, že fotografie zboží v internetovém obchodě jsou pouze ilustrativní.

 

XIX. Závěrečná ustanovení

 

1. Pokud tyto obchodní podmínky ani zvláštní ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

3. K doručování veškerých sdělení souvisejících se smlouvou mezi zákazníkem a společností SENS je možné užít též prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailu, případně kontaktního formuláře na webových stránkách.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz.

5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 20. 8. 2017.

 

 

Vzorový formulář

pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku (stáhnout)

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

 

SENS FOODS
Na Strži 2097/63, Krč,
140 00 Praha 4
Česká republika

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

………………………………………………………........................................

………………………………………………………........................................

………………………………………………………........................................

 

 

Datum objednání/datum obdržení .............................................................

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů .............................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů .............................................................

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

 

 

………….………….…………………….

 

 

Datum ………….………….………….

Online